Sidecar wheel

 

1.   V4200     Zijspanwiel

1b.  V4204     Velg zijspanwiel 16 inch

2.   V4207     Binnenband 16 inch

2b.  V4208     Buitenband zijspanwiel 16 inch

3.   V4202     Set spaken 16 inch (36 st)

3b.  V4203     Spaken 16 inch (per stuk)

4.   V4206     Binnenbus

5.   V4205     Lagers 92x) (6205)